zapisz się do newslettera lub załóż konto i odbierz rabat -7% na pierwsze zakupy

Regulamin
Regulamin sprzedaży konsumenckiej prowadzonej w ramach serwisu internetowego bobole.pl

1          Postanowienia ogólne

1.1         Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży  produktów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bobole.pl.

1.2         Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie usług sprzedaży konsumenckiej dokonywanej za pośrednictwem Serwisu.

1.3       Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są określone na stronie "Polityka prywatności'

 2          Definicje

 2.1         Kupujący – osoba fizyczna lub przedsiębiorcs dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością (przedsiębiorca na prawach konsumenta) nabywająca Produkty za pośrednictwem Serwisu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Klient, aby nabywać Produkty za pośrednictwem Serwisu nie ma obowiązku otwarcia konta klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.

 2.2         Konto Klienta – konto utworzone w ramach Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu, umożliwiające Klientowi korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.

 2.3         Produkty –produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.

 2.4         Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu.

 2.5         Regulamin Serwisu – regulamin, dostępny na stronie internetowej www.bobole.pl określający zasady i warunki korzystania z Serwisu.

 2.6         Serwis – strona internetowa www.bobole.pl, służąca do świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie internetowej, w tym w szczególności sprzedaży Produktów.

 2.7         Sprzedawca –  Bohdan Shulhachyk, prowadzący działalność gospodarczą pod marką Bobole z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem: Dobrego Pasterza 118F/38, 31-416 Kraków, NIP: 9452262128, REGON: 523233819, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
Organ prowadzący rejestr: MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII.
 Dane kontaktowe: e-mail: bobole@bobole.pl

 2.8         Strony – Sprzedawca oraz Klient.

 2.9         Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu

 2.10      Zamówienie – złożona przez Klienta oferta nabycia Produktów prezentowanych w ramach Serwisu.

 3          Rejestracja

 3.1         Zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu, wymaga rejestracji lub utworzenia Konta Klienta, oraz akceptacji Regulaminu Serwisu.

 3.2         W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie (w szczególności: rejestracji; zasad korzystania z Serwisu; przetwarzania danych osobowych; powiadomień) zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu bobole.pl, którego zaakceptowanie jest konieczne do korzystania z Serwisu.

 4          Sprzedaż Produktów

 4.1         Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na sprzedaży Produktów.

 4.2         Złożenie Zamówienia:

 4.2.1          Klient dokonuje Zamówienia Produktów korzystając z funkcjonalności Serwisu dostępnych po zalogowaniu do Konta Klienta.

 4.2.2          Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje generowaną automatycznie wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (każde zamówienie jest składane indywidualnie i nie ma możliwości łączenia kilku zamówień w jedną przesyłkę, klient może złożyć dodatkowe zamówienie na nowe produkty, które będzie traktowane jako osobne zamówienie i wysłane niezależne od wcześniejszych zamówień).

 4.2.3          Klient może odstąpić od złożonego Zamówienia do chwili zawarcia Umowy.

 4.2.4          Zamówienie zostaje zrealizowane niezwłocznie, pod warunkiem dostępności Produktów.

 4.2.5          W przypadku przejściowej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o stanie Zamówienia, a Klient ma w terminie 7 dni od uzyskania takiej informacji, możliwość podjęcia decyzji o zmianie sposobu realizacji zamówienia, poprzez wybór:

 (i)            oczekiwania na realizację Zamówienia;

 (ii)           odstąpienia od Zamówienia;

 (iii)          Klient może też wybrać częściową realizację Zamówienia (w stosunku do Produktów dostępnych) a częściowo od Zamówienia odstąpić lub oczekiwać na możliwość jego realizacji.

 Jeśli Klient nie dokona powyższego wyboru w terminie 7 dni od informacji o przejściowej niedostępności Produktów, uważa się, iż odstąpił od Zamówienia w całości.

 4.2.6          W przypadku trwałej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o tym fakcie i do zawarcia Umowy nie dochodzi.

 4.3         Zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży Produktu odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

 4.3.1          Prezentacja Produktów w ramach Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 4.3.2          Klient dokonując zamówienia, składa ofertę nabycia produktu od Sprzedawcy.

 4.3.3          Wygenerowana automatycznie wiadomość, opisana w ust. 4.2.2. nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty.

 4.3.4          Umowa zostaje zawarta:

 (i)            w przypadku, gdy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca nie przekaże Klientowi informacji określonych w ust. 4.2.5 lub 4.2.6 – z chwilą upływu tego terminu;

 

 (ii)           w przypadku, gdy Sprzedawca przekaże Klientowi informację określoną w ust. 4.2.5  - z chwilą dokonania przez Klienta wyboru sposobu realizacji Zamówienia.

 (iii)          W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przed upływem wskazanych powyżej terminów, uważa się, iż Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty, przy czym w razie przejściowej niedostępności towarów określonej w ust. 4.2.5. Klient ma prawo wykonać uprawnienia określone w tym ustępie (przy czym odpowiednie postanowienia dotyczące „Zamówienia” stosuje się do „Umowy”). W razie trwałej niedostępności Produktów, zawarta Umowa zostaje rozwiązana. W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy) zwróci Klientowi całą zapłaconą cenę.

 4.3.5          Przy zawieraniu Umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu strony są związane wysokością cen Produktów oraz kosztami dostawy podanymi w Serwisie w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

 4.3.6          Przy składaniu Zamówienia Klient wybiera sposób płatności:

 (I)           płatność przelewem bankowym,

 (II)          płatność elektroniczna - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są Blue Media S.A. i ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. (serwis imoje)

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza,
przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank
Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

(III)       Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 Przesyłki zagraniczne mogą zostać opłacone jedynie za pomocą przelewu bankowego lub w formie płatności elektronicznej.

 4.3.7          W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, dostawa Produktów jest dokonywana po otrzymaniu należności przez Sprzedawcę. Brak zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przez Klienta w terminie 2 dni od złożenia Zamówienia jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy.

4.3.7a W przypadku wyboru płatności kartą , dostawa produktów jest realizowana po otrzymaniu pozytywnej autoryzacji karty. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 4.3.8          Dostawa Produktów jest dokonywana w wybrany przez Klienta sposób, wybrany w Zamówieniu spośród sposobów dostawy zaproponowanych przez Sprzedawcę.

 4.3.9          Termin otrzymania Produktu jest zależny od czasu realizacji Zamówienia u Sprzedawcy (od 24h przy produktach dostępnych od ręki do 14dni roboczych przy produktach personalizowanych) oraz okresu dostawy (potwierdzonej każdorazowo przez kuriera). Dostawa jest dokonywana przez podmioty trzecie i termin jej realizacji jest zależny od tych podmiotów.

 4.3.10        Wraz z przesyłką Klient otrzymuje dowód zakupu.

 4.3.11        Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w chwili jej odbioru. W razie stwierdzenia, iż przesyłka jest uszkodzona lub w razie podejrzenia, iż została uszkodzona, Klient powinien sporządzić protokół uszkodzeń, zawierający szczegółowy opis stanu przesyłki, podpisany przez osobę doręczającą przesyłkę. Niedopełnienie tych obowiązków, nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.

 4.4         Ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

 4.4.1          Oprócz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 0 zł do 1000 zł i jest zależny od gabarytu przysyłki, adresu i sposobu dostawy. Wysokość kosztów dostawy jest udostępniana przez Usługodawcę w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z nią przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy oraz złożeniem zamówienia.

 4.5         Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez dodatkowego uprzedzenia:

 4.5.1          zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie oraz kosztów dostawy (zależnych od kosztów wynagrodzenia pobieranych przez osoby trzecie), z zastrzeżeniem ust. 4.3.5.;

 4.5.2          wprowadzania i wycofywania Produktów;

 4.5.3          przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży, jak również wprowadzania zmian w ich warunkach.

 4.5.4          wprowadzania dodatkowych kuponów kwotowych lub rabatowych dla klienta, z zastrzeżeniem, iż do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kupon, w ramach jednego zamówienia kupony sie nie łączą i nie sumują.

 Zmiany dokonane w trybie ust. 4.5 nie dotyczą Zamówień złożonych przed dokonaniem takiej zmiany.

 4.6         Podczas dokonywania Zamówienia, Klient może określić, że jest zainteresowany otrzymaniem faktury. Faktura taka jest wystawiana w chwili zrealizowania Zamówienia (całkowitego lub częściowego) i wysyłana jest razem z zamówionymi Produktami.

 4.7         Sprzedawca informuje, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 4.8         Klient wyraża zgodę na proponowanie Produktów na podstawie zautomatyzowanego porównania dotychczasowych zakupów Klienta oraz preferencji innych Klientów.

 4.9         Prawo odstąpienia od Umowy

 4.9.1          Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach  konsumenta (zwanej dalej „Ustawą”).

 4.9.2          Klient ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu. Nie dotyczy to produktów personalizowanych, oraz wyprodukowanych na indywidualne zamówienie.

 4.9.3          Wykonanie prawa odstąpienia od Umowy może zostać wykonane przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od Umowy, zawartego w Załączniku numer 2 do niniejszego Regulaminu o treści zgodnej z Załącznikiem numer 2 do Ustawy.

 4.10      Odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość Produktu

 4.10.1        Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i n. kodeksu cywilnego.

  4.10.2        Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania rzeczy należytej jakości oraz pozbawione wad w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 4.11      Reklamacje

 4.11.1        W razie wystąpienia w Produkcie: niezgodności z umową, wad fizycznych oraz uszkodzeń powstałych w toku dostawy, Klient ma prawo skorzystania z opisanego poniżej postępowania reklamacyjnego. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach poniższych zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz kodeksu cywilnego.

 4.11.2        Reklamację można zgłaszać w formie pisemnej wysyłając je na adres BOBOLE.PL ul. Tyniecka 14, 32-070 Czernichów.

 4.11.3        Reklamacja zgłaszana jest przez przesłanie Produktu na adres Sprzedającego, wraz z pisemnym oświadczeniem o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej (Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem).

 4.11.4        Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej oraz Produktu.

 4.11.5        W razie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny Produkt pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktu, na następujących zasadach:

 (I)            na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej rachunek bankowy albo

 (II)           przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, chyba że w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej Klient wskaże inny adres.

 4.11.6        W razie nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta, który może odebrać Produkt od Sprzedającego.

 4.12      Rozwiązanie Umowy o korzystanie z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny lub zaprzestanie prowadzenia Serwisu nie wpływa na zawarte za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży Produktów. 

 5          Zmiana Regulaminu

 5.1         Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.

 5.2         O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany podczas logowania do Serwisu. Warunkiem korzystania z Serwisu będzie zaakceptowanie zmienionego Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania zmiany Regulaminu, Konto Klienta zostanie usunięte a umowa zawarta z Klientem rozwiązana.

 5.3         Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Umów sprzedaży Produktów zawartych za pośrednictwem Serwisu przed dokonaniem tej zmiany.

6 Prawo odstąpienia od umowy

 6.1  Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar musi być doręczony fizycznie do sprzedawcy, żeby termin został zachowany. 
 
6.2 Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 

6.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę – tj. Bohdan Shulhachyk, prowadzący działalność gospodarczą pod marką Bobole z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem: Dobrego Pasterza 118F/38, 31-416 Kraków, NIP: 9452262128, REGON: 523233819, mail: bobole@bobole.pl,  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 

 

7 Skutki odstąpienia od umowy

 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (Produkty) na adres  Bobole.pl , ul. Tyniecka 14, 32-070 Czernichów. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi
kupujący.

Zwracane produkty powinny posiadać oryginalne opakowanie, wszystkie metki oraz nie nosić śladów użytkowania.

 

8 Gwarancja

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie. Czas obowiązywania rękojmi - (dwa lata od wydania towaru),

           9 Postanowienia końcowe

 9.1         Prawem właściwym w odniesieniu do Usług świadczonych (w  tym także umów sprzedaży Produktów) na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 9.2         W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało się okazać nieważne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozostałym zakresie, pod warunkiem, że jest możliwy do stosowania bez uwzględnienia nieważnego postanowienia.

 9.3         W razie powstania sporów o prawa majątkowe na gruncie niniejszej Umowy, Klientowi przysługuje prawo wystąpienia do stałego polubownego sądu konsumenckiego powołanego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji handlowej.

  

 

 imoje1

 

Płatności Shoper

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl